Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

 • Data aktu prawnego: 2000-12-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-01-01

  z wyjątkiem art. 69 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które weszły w życie z dniem 15 stycznia 2001 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 31
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2176 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 306 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1946 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa
 • Dz.U. 2016 r. poz. 909 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 696 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 34 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 3 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1679 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1678 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1465 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 682 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 111 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 651 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1468 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 125 poz. 711 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 229 poz. 1502 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 61 poz. 383 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 181 poz. 1335 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 178 poz. 1320 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 106 poz. 717 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 8
 • art. 23 ust.5 pkt 1
  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  1) sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia możliwości właściwego sprawdzenia umiejętności teoretycznych i praktycznych osób przystępujących do sprawdzenia kwalifikacji
  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 2
  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  2) sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 3
  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  3) rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji
  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 4
  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  4) okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 5
  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  5) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 6
  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  6) wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
  [Szczegóły]
 • art. 23 ust.5 pkt 7
  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
  7) wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych 
  [Szczegóły]
 • art. 53

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania WDT, jego organizację wewnętrzną, siedziby Biura WDT i delegatur

  [Szczegóły]