Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • Data aktu prawnego: 2015-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 478, który wszedł w życie z dniem 11 listopada 2015 r.;
  2) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23–25, 29, 32, 44 i 48 oraz ust. 6 i 7, art. 44, art. 374–377, art. 387, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398, art. 404, art. 405, art. 416–418, art. 464 pkt 1 lit. a – w zakresie art. 3 pkt 2a lit. c, oraz art. 500, które weszły w życie z dniem 25 listopada 2015 r.;
  3) art. 18, art. 19 i art. 21, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
  4) art. 4 ust. 11 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.;
  5) art. 291, art. 335 ust. 7 i 8, art. 410 ust. 5 i 6 oraz art. 412 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 21
 • M.P. 2019 r. poz. 175 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2018 r. poz. 883 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2018 r. poz. 426 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2018 r. poz. 392 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2284 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską
 • M.P. 2017 r. poz. 1139 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2182 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2121 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2068 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2027 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1772 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1754 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1693 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 789 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 634 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • Dz.U. 2016 r. poz. 378 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 236 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
 • Dz.U. 2016 r. poz. 167 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 126 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2321 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień