Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Data aktu prawnego: 2007-02-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-04-07
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 18
 • M.P. 2019 r. poz. 233 -  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2018 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 284 -  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2017 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2018 r.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2057 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 219 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1018 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1814 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1812 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1807 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1806 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej
 • M.P. 2014 r. poz. 702 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 241 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2013 r.
 • Dz.U. 2013 r. poz. 515 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 140 poz. 819 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 178 poz. 1252 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 87 poz. 582 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień
 • Dz.U. 2007 r. Nr 81 poz. 549 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • Dz.U. 2007 r. Nr 81 poz. 548 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • Dz.U. 2007 r. Nr 81 poz. 547 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 13 ust.5 pkt 1
   Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
  1szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru
  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.5 pkt 2
   Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
  2) dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru
  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.5 pkt 3
   Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
  3) wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru
  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.5 pkt 4
   Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
  4) sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 1
  [Szczegóły]
 • art. 22 ust.1a
  Minister właściwy do spraw energii, uwzględniając konieczność zapewnienia przekazywania Prezesowi Agencji właściwych danych oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniem co do sposobu jej wypełniania
  [Szczegóły]