Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 2195

Data ogłoszenia: 2017-11-28

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Data aktu prawnego: 2006-09-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 64, który wszedł w życie z dniem 20 października 2006 r.;
  2) art. 18–22, 49 i 60, które weszły w życie z dniem 4 listopada 2006 r.;
  3) art. 8, który wszedł w życie z dniem 1 września 2009 r.;
  4) art. 52 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 32
 • Dz.U. 2019 r. poz. 564 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi
 • Dz.U. 2019 r. poz. 472 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 218 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2154 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2001 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1976 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2018 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1655 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1251 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 979 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 558 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci
 • Dz.U. 2018 r. poz. 187 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1884 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1620 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 587 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 576 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 145 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci
 • Dz.U. 2015 r. poz. 178 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r.w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1994 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1902 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 66 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 31
 • art. 11 ust.11 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres:
  1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub
  na zlecenie lekarza 

  [Szczegóły]
 • art. 11 ust.11 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres:
  2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza w jednostkach wymienionych w ust. 3 pkt 1-5 i 8-12, z wyłączeniem podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej 

  [Szczegóły]
 • art. 12e pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
  1) formy samokształcenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2

  [Szczegóły]
 • art. 12e pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
  2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych

  [Szczegóły]
 • art. 12e pkt 3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
  3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

  [Szczegóły]
 • art. 12e pkt 4

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
  4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

  [Szczegóły]
 • art. 12e pkt 5

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  5) sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego

  [Szczegóły]
 • art. 12e pkt 6

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  6) wzór karty doskonalenia zawodowego

  [Szczegóły]
 • art. 24g pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) minimalne funkcjonalności SWD PRM

  [Szczegóły]
 • art. 24g pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób utrzymania SWD PRM

  [Szczegóły]