Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

 • Data aktu prawnego: 1990-12-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-07-30

  z tym że przepisy art. 21, 22, 70 i 71 weszły w życie z dniem 29 stycznia 1991 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 15
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2598 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru dyplomu lekarza weterynarii z tytułem specjalisty
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2586 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1945 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty
 • Dz.U. 2022 r. poz. 239 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii
 • M.P. 2022 r. poz. 133 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organów właściwych do ich wydania
 • M.P. 2013 r. poz. 549 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
 • M.P. 2011 r. Nr 83 poz. 855 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
 • M.P. 2007 r. Nr 100 poz. 1090 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 181 poz. 1513 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Dz.U. 2004 r. Nr 205 poz. 2101 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin
 • Dz.U. 2004 r. Nr 205 poz. 2100 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Dz.U. 2003 r. Nr 97 poz. 891 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
 • Dz.U. 1994 r. Nr 131 poz. 667 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.
 • Dz.U. 1993 r. Nr 79 poz. 371 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.
 • Dz.U. 1992 r. Nr 52 poz. 242 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 2d ust.4

  Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,

  określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz rodzaje zabezpieczeń tego zaświadczenia przed przerobieniem lub podrobieniem, mając na względzie zapewnienie identyfikacji lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonywania zawodu i ochrony danych osobowych tych lekarzy weterynarii, a także zastosowanie zabezpieczeń tego zaświadczenia, które uniemożliwią jego przerobienie lub podrobienie.

  [Szczegóły]