Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1082

Data ogłoszenia: 2021-06-17

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 • Data aktu prawnego: 2016-12-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-09-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2017 r.;
  2) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które weszły w życie z dniem 1 września 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 185 - (art. 15) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2089 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1730 - (art. 5) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1700 - (art. 389) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1383 - (art. 7) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1116 - (art. 5) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 119) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 763) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1082
  • Dz.U. 2021 r. poz. 762 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2021 r. poz. 619 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 4 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1378 - (art. 17) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 910
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 28) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2248 - (art. 1 i 4) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2197 - (art. 68) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 74) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1681 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1680 - (art. 16) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1287 - (art. 7 pkt 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1078 - (art. 30) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1148
  • Dz.U. 2019 r. poz. 761 - (art. 2) Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 148) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 - (art. 93 i 97) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 156) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1290 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 154) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 996
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 180) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2203 - (art. 86) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 949 - (art. 4) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 59
  Liczba aktów wykonawczych: 118
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1959 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1793 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1763 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1743 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1658 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1657 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1655 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1654 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1648 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1646 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1644 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1642 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1635 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1632 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1625 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1616 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1611 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1606 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1603 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1599 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 6
 • art. 28a ust.12

  Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 28a ust.12

  Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 47 ust.1 pkt 2

   

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  2) podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia

   

  [Szczegóły]
 • art. 123 ust.1 pkt 1

   Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  1) rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 7 i 8, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach, a w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych – także warunki i tryb udzielania wychowankom urlopów i przepustek, warunki pobytu nieletnich matek i ich dzieci w tych ośrodkach oraz sposób dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w tych ośrodkach, oraz może określić wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 123 ust.1 pkt 2

   Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

   

  [Szczegóły]
 • art. 123 ust.1 pkt 3

   Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych

   

  [Szczegóły]