Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

 • Data aktu prawnego: 2011-08-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-10-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 159, który wszedł w życie z dniem 18 grudnia 2011 r.;
  2) art. 167, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 35
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2819 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1181 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2024 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2225 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 770 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 767 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2431 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2073 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1876 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1741 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1646 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1459 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1458 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 840 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1583 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1110 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1437 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1360 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 995 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1805 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 9
 • art. 4a ust.5 pkt 1

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

  1)   sposób nadawania unikatowych identyfikatorów rachunkom płatniczym prowadzonym przez dostawców

  - mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 4a ust.5 pkt 2

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

  2)   sposób nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze i uczestniczącym w systemach płatności

  - mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 4a ust.5 pkt 3

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

  3)   szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania numerów rozliczeniowych

  - mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 4a ust.5 pkt 4

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

  4) sposób nadawania dostawcom identyfikatora dostawcy

  - mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 4a ust.5 pkt 5

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

  5) szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania identyfikatora dostawcy

  - mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 4a ust.5 pkt 6

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

  6) wzór wniosków, o których mowa w ust. 4

  - mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 4a ust.5 pkt 7

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

  7) sposób publikacji wykazu identyfikatorów dostawców i numerów rozliczeniowych przez NBP

  - mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 14d

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a-14c, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania, kierując się potrzebą zapewnienia Narodowemu Bankowi Polskiemu dostępu do danych niezbędnych do dokonywania okresowych ocen rozliczeń pieniężnych sporządzania bilansu płatniczego oraz wykonywania zadań Narodowego Banku Polskiego wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 125 ust.8a

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy umowy gwarancji bankowej oraz umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 2,

  [Szczegóły]