Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

 • Data aktu prawnego: 2022-12-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-06-22

  z wyjątkiem art. 217 oraz art. 227–232, które weszły w życie z dniem 5 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1947 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 206)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1297 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (art. 216)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 217)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 147 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 213)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 633 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 210)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1425 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (art. 214)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1555 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 211)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1657 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 209)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1720 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 207)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 208)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2175 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 215)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2702 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 212)
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2024 r. poz. 148 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi albo jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niebędących podmiotami leczniczymi
 • Dz.U. 2024 r. poz. 429 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 826 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 913 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 916 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 954 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do spisu ratowników medycznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1104 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1180 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1800 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2330 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 51

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji oraz wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 143

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania

  w sprawach dotyczących dokonywania wpisów i zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 137, w tym wykreśleń z tego rejestru, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony, spójności i kompletności danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 137.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 203

  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów ratowników medycznych, kierując się potrzebą respektowania praw uczestników postępowania, specyfiką, złożonością i czasochłonnością postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]