Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
201Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 14 ust.4)
2018-08-28

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne i techniczne dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
202Dz.U. 2021 poz. 670
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 1b)
2020-03-11

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:

b)    obowiązki informacyjne, do których zobowiązany jest administrator systemu

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
203Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 124 ust.12)
2018-06-06

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania

w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w dokumencie prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej ewidencji kierowców

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
204Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3d)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

d) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
205Dz.U. 2023 poz. 733
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 25c ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią infrastrukturę krytyczną

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
206Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3e)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

e) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej

osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
207Dz.U. 2022 poz. 1191
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 13 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), określi, w drodze rozporządzenia: 

3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych, o których mowa w art. 11, w przypadku ich stwierdzenia

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
208Dz.U. 2023 poz. 645
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 39 ust.7k)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
209Dz.U. 2023 poz. 733
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29e pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
210Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3c)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

c) zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności

duchownego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
211Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3b)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

b) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
212Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

f) wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
213Dz.U. 2021 poz. 1797
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(art. 12 pkt 5)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

5)    wymagania bezpieczeństwa krajowej infrastruktury zaufania

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
214Dz.U. 2022 poz. 1191
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 13 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, z uwzględnieniem przypadków szczególnych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
215Dz.U. 2022 poz. 1191
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 52 pkt 1)
2022-07-15

 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
216Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 120 pkt 2b)
2019-11-06

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania przetargu, aukcji oraz konkursu zapewniający właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, a także:

2) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu, aukcji oraz konkursu, w tym:

 b) sposób wpłaty i zwrotu wadium - w przypadku przetargu oraz aukcji

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
217Dz.U. 2022 poz. 1191
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 13 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), określi, w drodze rozporządzenia: 

4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrach danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
218Dz.U. 2022 poz. 197
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

(art. 54h pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia wzór wniosku o:

1) udostępnienie danych z ewidencji paszportowych i z centralnej ewidencji w trybie jednostkowym

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
219Dz.U. 2022 poz. 1191
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 52 pkt 2)
2022-07-15

 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48 wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
220Dz.U. 2023 poz. 1378
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 2f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory protokołów:

f) przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane