Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
241Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
242Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 3)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób ustalania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
243Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 4)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 4. sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres informacji w nim zawartych,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
244Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 5)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 5. tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
245Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 6)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 6. tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowańMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
246Dz.U. 2013 poz. 628
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

(art. 28 pkt 3)
2013-06-06

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki oraz organizację umieszczania w celi zabezpieczającej oraz izbie izolacyjnej osób

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
247Dz.U. 2013 poz. 712
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 26 ust.2)
2012-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
248Dz.U. 2013 poz. 827
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.6)
2014-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej,
jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
249Dz.U. 2013 poz. 984
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

(art. 29)
2013-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
250Dz.U. 2013 poz. 1155
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 33 ust.5)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
251Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1a)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: a) zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
252Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 2)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
253Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 4)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
254Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
255Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 4)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. zmiany cech lotniska, Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
256Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 5)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
257Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 6)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotniskMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
258Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia,  1. szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
259Dz.U. 2013 poz. 1645
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

(art. 26 ust.2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
260Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 11 ust.10)
2014-01-14

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane