Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5121Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 3)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji, sposób doskonalenia zawodowego w czasie trwania powołania oraz sposób ich dokumentowania, tryb powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji oraz wynagradzania jej członków,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5122Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 5)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
5)    warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego łącznej oceny

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5123Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 6)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
6)    sposób wnoszenia opłat, o których mowa w art. 20za ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5124Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 7)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
7)    wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5125Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 8)
2013-09-12

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
8)    sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 20zb ust. 1, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5126Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20za ust.2)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa
w ust. 1 pkt 1–3 i 5

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5127Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 31f ust.1 pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w art. 31a ust. 1, w tym termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5128Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 31f ust.1 pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5129Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 31f ust.1 pkt 3)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
przesyłką pocztową

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5130Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 32 ust.3)
2017-03-02

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, określi, w drodze rozporządzenia,
minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego poziomu

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5131Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 32 ust.6)
2016-09-02

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987, str. 1).

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5132Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 1)
2019-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres informacji w sprawie opłaty koncesyjnej, której może żądać Prezes URE, oraz sposób jej
przekazani

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5133Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 2)
2019-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób pobierania przez Prezesa URE opłaty koncesyjnej, w tym termin jej zapłaty

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5134Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 3)
2019-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5135Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 4)
2019-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór formularza w sprawie opłaty koncesyjnej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5136Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 43d ust.2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
5137Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 43e ust.2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 1

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
5138Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 46 ust.1)
2018-04-01

Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5139Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 46 ust.3)
2021-02-22

Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Otwarte - niezaległe
 
5140Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 46 ust.5)
2018-04-01

Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła oraz szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

 
Zamknięte - zrealizowane