Godlo
Rządowe Centrum Legislacji
Uwaga! Informujemy, że w dniach 14-17 grudnia 2018 roku portal ppiop.rcl.gov.pl będzie niedostępny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5141Dz.U. 2016 poz. 892
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

(art. 43 pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i formy prowadzenia postępowania, w tym sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania oraz
wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką
pocztową

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5142Dz.U. 2016 poz. 892
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

(art. 43 pkt 2)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5143Dz.U. 2016 poz. 892
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

(art. 43 pkt 3)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania oraz minimalny okres, na jaki upoważnienie jest
udzielane

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5144Dz.U. 2016 poz. 892
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

(art. 43 pkt 4)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się
do niej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5145Dz.U. 2016 poz. 888
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

(art. 11)
2016-06-30

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia
planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń między częściami, działami i rozdziałami
budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5146Dz.U. 2016 poz. 883
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

(art. 9 pkt 1)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób organizacji egzaminu, biorąc pod uwagę warunki jego przeprowadzenia zapewniające samodzielną pracę osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz szczegółowe czynności Komisji i jej przewodniczącego
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5147Dz.U. 2016 poz. 883
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

(art. 9 pkt 2)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
2)    wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów przeprowadzenia egzaminu oraz dopuszczalnych form uiszczania opłaty.
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5148Dz.U. 2016 poz. 883
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

(art. 16 ust.3)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji oraz wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej wnoszenia, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty.
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5149Dz.U. 2016 poz. 883
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

(art. 17a ust.2)
2016-01-01
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5150Dz.U. 2016 poz. 859
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 1)
2017-10-04

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i miejsce pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji, a także ustalania naturalnej zawartości alkoholu w winogronach, moszczu winogronowym i winie w trakcie fermentacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5151Dz.U. 2016 poz. 859
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 3)
2017-10-04

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym, mając na względzie zapobieżenie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części II w sekcji D w pkt 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5152Dz.U. 2016 poz. 859
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 80)
2017-10-04

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za dokonanie
ocen, o których mowa w art. 79 ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5153Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 19 ust.2)
2016-10-01

Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Otwarte - niezaległe
 
5154Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5155Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór karty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5156Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 3)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5157Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5158Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 5)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w art. 25 ust. 3,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5159Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 6)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6) współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5160Dz.U. 2016 poz. 831
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 7)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki

 
Zamknięte - zrealizowane