Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.9 pkt 2)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki dystrybucji blankietów kart parkingowych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 39 ust.6)
2015-05-18


Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.6)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.7)
2012-10-19Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowejMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64 ust.4 pkt 5)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia warunki i sposób pilotowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznakowanie i wyposażenie pojazdu pilotującegoMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5166Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64f ust.3)
2012-10-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych kategoriach zezwoleńMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 1)
2012-10-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,Minister Transportu 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 3)
2012-10-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiaduktMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 4)
2012-10-19 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z wydawaniem tych zezwoleńMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.3)
2019-02-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64e ust. 1 pkt 5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
5171Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 1)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia organy wojskowe właściwe do wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 2)
2012-10-19 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia sposób i tryb wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 3)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów związanych z ich wydaniemMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 4)
2012-10-19 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 65n ust.2)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania składanego przez organizatorów prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 66 ust.1g)
2015-05-18


Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej
 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 66 ust.7)
2019-02-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
5178Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zl ust.1 pkt 2)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2)  sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 70za ust. 4 oraz art. 70zc ust. 2 pkt 2 i 3
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zl ust.1 pkt 3)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór sprawozdania oceniającego, o którym mowa w art. 70za ust. 4 i art. 70zc ust. 3
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2018 poz. 1990
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
4)    szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane