Godlo
Rządowe Centrum Legislacji
Uwaga! Informujemy, że w dniach 14-17 grudnia 2018 roku portal ppiop.rcl.gov.pl będzie niedostępny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 8 ust.3 pkt 2)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) siedziby oraz właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w sprawach z zakresu działania
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 1)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 2)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 47d ust.2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów administracji publicznej oraz instytutów badawczych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość oraz sposób przekazywania dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d, danych, o których mowa w ust. 1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 24a)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5166Dz.U. 2018 poz. 1344
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 30 ust.2d)
2014-05-09

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2018 poz. 1457
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22aw ust.1 pkt 5)
2014-07-08

Minister właściwydo spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku podręczników do kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego, określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2018 poz. 1457
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22aw ust.1 pkt 3)
2014-07-08

Minister właściwyw do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku podręczników do kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego, określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 1459
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 161 ust.2)
2012-07-02

Ministrowie właściwy do spraw wewnętrznych oraz właściwy do spraw zdrowia określają, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania ze świadczeń przewidzianych w ust. 1 oraz zakres i tryb ich udzielania, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
5170Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2018-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2013-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2017-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2015-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2019-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
5175Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2014-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 26a ust.4)
2016-02-16

Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dziennku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 lutego danego roku, w drodze obwieszczenia, stawki, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 1)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:
1)    zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów prawnych do tych lokali

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 2)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:
2)    sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, zapewniając sprawność postępowania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 3)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

3)    sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2018 poz. 2308
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 4)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

4)    sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane