Godlo
Rządowe Centrum Legislacji
Uwaga! Informujemy, że w dniach 14-17 grudnia 2018 roku portal ppiop.rcl.gov.pl będzie niedostępny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5201Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 7)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 7. sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5202Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 8)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

8) sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5203Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 9)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 9. wzór formularza odbioru dowodu osobistego,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5204Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 10)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 10. wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5205Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 11)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

11) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5206Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 12)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 12. sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5207Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 13)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 13. tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5208Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 14)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 14. zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5209Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 15)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5210Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 54 pkt 15)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 15. wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5211Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 59 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5212Dz.U. 2016 poz. 391
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

(art. 59 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb przekazywania danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami centralnymi

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5213Dz.U. 2016 poz. 358
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych

(art. 3 §3)
2014-04-12

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej
Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi sądy wojskowe oraz określa ich siedziby i obszary właściwości,
mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa wojskowego przez dostosowanie
liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do rozmieszczenia Sił Zbrojnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5214Dz.U. 2016 poz. 356
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

(art. 6 ust.7)
2016-08-20


Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5215Dz.U. 2016 poz. 356
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

(art. 12 ust.2)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5216Dz.U. 2016 poz. 352
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(art. 18 ust.3)
2016-06-15

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5217Dz.U. 2016 poz. 266
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

(art. 38a)
2016-10-01

W celu wykonania przepisów art. 12b ustawy, o której mowa w art. 3 oraz art. 20a ustawy, o której mowa w art. 16 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5218Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 26 ust.7)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, ilość norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5219Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 36 ust.4)
2011-07-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania oraz rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich, sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie oraz wzory kalkulacji stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5220Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 45a ust.2 pkt 1)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb składania wniosków o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane