Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5721Dz.U. 2014 poz. 1200
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

(art. 30)
2015-03-09

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5722Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 8e)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku
o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz sposób przyznawania pomocy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5723Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 9 ust.5 pkt 1)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
5724Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 9 ust.5 pkt 2)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego
i członków Rady oraz sposób pokrywania pozostałych wydatków związanych z pracami Rady

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
5725Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 22 pkt 1)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
5726Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 22 pkt 2)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór Karty Polaka

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
5727Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24 ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 23 ust. 1, i centralnego rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 3, sposób przetwarzania danych w nich zawartych, a także sposób przekazywania przez konsula i wojewodę, o którym mowa w art. 12 ust. 4, danych do centralnego rejestru

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
5728Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 1)
2017-01-01

inister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy tryb podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz przekazywania środków na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem tych świadczeń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5729Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    termin składania wniosków o dotacje, o których mowa w art. 24b ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5730Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w art. 24b ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5731Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    termin przekazywania informacji, o których mowa w art. 24c ust. 3 i 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5732Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 36a ust.9 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
5733Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 36a ust.9 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
5734Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 46f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory zgłoszeń
administratora bezpieczeństwa informacji, o których mowa w art. 46b ust. 2 i 3

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
5735Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 25 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5736Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 25 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych czynnościMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5737Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 49 ust.3 pkt 1)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:
1) współdziałania Lasów Państwowych z Policją – mając na względzie ustawowe zadania tych podmiotów oraz konieczność zapewnienia poprawnej i skutecznej współpracy

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5738Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 49 ust.3 pkt 2)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:2) przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie
broni i amunicji, środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej,ręcznych miotaczy substancji obezwładniających i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5739Dz.U. 2014 poz. 1079
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 1)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5740Dz.U. 2014 poz. 1079
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 2)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane