Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5861Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 11 ust.10)
2014-01-14

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5862Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej
stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5863Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 2)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2)sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej stopy zwrotu
otwartego funduszu emerytalnego oraz sposób i termin przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji
o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5864Dz.U. 2013 poz. 1717
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2014-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i termin ogłaszania okresowej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz okresowej porównawczej
stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5865Dz.U. 2013 poz. 1645
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

(art. 26 ust.2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5866Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 9 pkt 1)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)    organizację centrów oraz kryteria tworzenia oddziałów centrum, o których mowa w art. 6 ust. 3

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5867Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 9 pkt 2)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób funkcjonowania centrów oraz realizacji zadań przez centra

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5868Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 9 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
3)    ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5869Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 9 pkt 4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
4)    ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2, oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5870Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 9 pkt 5)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
5)    maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych i sposób jej podziału na poszczególne centra

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5871Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 13 ust.3 pkt 1)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wymagania funkcjonalne dla systemu teleinformatycznego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5872Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 13 ust.3 pkt 2)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wymagania funkcjonalne dla interfejsu komunikacyjnego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5873Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 13 ust.3 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    zakres informacji przekazywanych za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5874Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 13 ust.3 pkt 4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4)    warunki współpracy systemu z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5875Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 1)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)    organizację i sposób przeprowadzania szkolenia operatorów numerów alarmowych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5876Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 2)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2)    ramowy program szkolenia operatorów numerów alarmowych oraz ramowy program szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5877Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb opracowywania szczegółowych programów szkoleń i ich zatwierdzania

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5878Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
4)    rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5879Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 5)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
5)    kwalifikacje wykładowców i instruktorów

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5880Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 6)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
6)    wymagania dotyczące bazy dydaktycznej

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane