Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6061Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 43 ust.3)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6062Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 1a)
2010-11-28Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime oraz warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1: a) pkt 1,Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6063Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 1b)
2010-11-28Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime oraz warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1: b) pkt. 2,Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6064Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 2)
2010-11-28Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. wykaz gatunków ryb uznanych za rodzimeMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6065Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 4a ust.2)
2012-11-28Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej oraz terminy i sposób przygotowywania i podawania informacji w dokumentacji rybackiej oraz ich przekazywaniaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6066Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 6 ust.4)
2012-11-28Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób postępowania przy dokonywaniu oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6067Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 21 pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:

1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
6068Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 21 pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:

2) organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
6069Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 21 pkt 3)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:

3) wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego oraz wysokość opłat pobieranych za ich wydanie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
6070Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 23a ust.10 pkt 1)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki:
1) współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją – mając na względzie ustawowe zadania tych podmiotów oraz konieczność zapewnienia poprawnej i skutecznej współpracy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6071Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 23a ust.10 pkt 2)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki:

2) posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i sygnałowej oraz amunicji do niej oraz
środków przymusu bezpośredniego, a także sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6072Dz.U. 2015 poz. 636
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 14 ust.5 pkt 1)
2012-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. opis poszczególnych modułów, o których mowa w ust. 1, i ich funkcjonalność,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6073Dz.U. 2015 poz. 636
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 14 ust.5 pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. system kodów stosowanych przy oznaczaniu danych zawartych w modułach, o których mowa w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6074Dz.U. 2015 poz. 613
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 154a §7)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza organ Krajowej
Administracji Skarbowej do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6075Dz.U. 2015 poz. 578
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych

(art. 5 ust.14)
2015-11-18

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 12

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
6076Dz.U. 2015 poz. 464
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 6)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 6. tryb powoływania PKE

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
6077Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6078Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowegoMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6079Dz.U. 2015 poz. 266
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 2 ust.3)
2015-05-27

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli, które są hodowane wyłącznie do celów określonych w art. 3 lub których tkanki lub narządy są przeznaczone do wykorzystania w takich celach, mając na względzie zapewnienie ochrony tych zwierząt

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6080Dz.U. 2015 poz. 266
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(art. 19 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania:
1) jakie powinien spełniać ośrodek

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane