Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6061Dz.U. 2011 Nr 139 poz. 814
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowe

(art. 31 ust.1)
2016-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych,
zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania
do bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–j i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20
pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie dotyczącym rodzaju i wymiaru innych zajęć i czynności, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g,
w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach
specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie
dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6062Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 695
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(art. 17 ust.3)
2011-06-22

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rozdziału uprawnień do emisji z krajowej rezerwy

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
6063Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 695
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(art. 21 ust.8)
2013-01-02

Rada Ministrów przyjmuje wykazy, o których mowa w ust. 2 i 3, w drodze rozporządzenia

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6064Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 695
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(art. 39)
2011-06-22Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia aukcjiMinister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
6065Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 4)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje fermentowanych napojów winiarskich określonych w art. 3 pkt 1 oraz szczegółowe wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne, jakie powinny spełniać te napojeMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6066Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 16)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wyrobu fermentowanych napojów winiarskich określonych w art. 3 pkt 1 oraz metody analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowejMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6067Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 35 ust.6)
2016-01-23

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy deklaracji,
o których mowa w ust. 1–4, mając na względzie wymagania określone w art. 12 rozporządzenia nr 436/2009 oraz
art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, a także zapewnienie prawidłowego monitorowania rynku wina

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6068Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 2)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, termin zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 436/2009Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6069Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 3)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowymMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6070Dz.U. 2011 Nr 118 poz. 687
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(art. 10 ust.5a)
2015-05-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia, w szczególności sposób powiadamiania osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie, podmioty wydające zgodę na pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6071Dz.U. 2011 Nr 118 poz. 687
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(art. 11 ust.4c)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem własciwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do umożliwienia pochówku osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych dla potrzeb statystyki publicznej

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
6072Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 17 ust.2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpiecznia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobachMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6073Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.3)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicząMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6074Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 22 ust.4)
2012-07-02Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolnościMinister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
6075Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 25 ust.5)
2012-07-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjnąMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6076Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 28 ust.7)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjentaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6077Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 1)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzadzenia: 1. warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6078Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 2)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzadzenia: 2. sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitalaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6079Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 39)
2012-07-02Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - uchylone
 
6080Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane