Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6141Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 1)
2017-01-01

inister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy tryb podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz przekazywania środków na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem tych świadczeń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6142Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    termin składania wniosków o dotacje, o których mowa w art. 24b ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6143Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w art. 24b ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6144Dz.U. 2014 poz. 1187
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(art. 24d pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    termin przekazywania informacji, o których mowa w art. 24c ust. 3 i 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6145Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 36a ust.9 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
6146Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 36a ust.9 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
6147Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 46f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory zgłoszeń
administratora bezpieczeństwa informacji, o których mowa w art. 46b ust. 2 i 3

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
6148Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 25 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6149Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 25 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych czynnościMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6150Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 49 ust.3 pkt 1)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:
1) współdziałania Lasów Państwowych z Policją – mając na względzie ustawowe zadania tych podmiotów oraz konieczność zapewnienia poprawnej i skutecznej współpracy

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6151Dz.U. 2014 poz. 1153
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(art. 49 ust.3 pkt 2)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:2) przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie
broni i amunicji, środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej,ręcznych miotaczy substancji obezwładniających i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6152Dz.U. 2014 poz. 1079
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 1)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6153Dz.U. 2014 poz. 1079
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 2)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6154Dz.U. 2014 poz. 1079
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 3)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6155Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 1)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
6156Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 2)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wysokość miesięcznych rat kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
6157Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 3)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3)  warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
6158Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 4)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
6159Dz.U. 2014 poz. 1001
Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

(art. 6a ust.4)
2018-10-30

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6160Dz.U. 2014 poz. 932
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

(art. 6 ust.6)
2014-07-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o braku okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1-8

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane