Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6241Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 1)
2013-01-02 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6242Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 2)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2)   szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych,Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6243Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 3)
2013-01-02 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 3)  tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztówMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6244Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 4)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 4)  zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte w sprawozdaniu są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnychMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6245Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 1)
2013-01-02 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu nettoMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6246Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 2)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu nettoMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6247Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 3)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 3)    tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego przez operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto,Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6248Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 4)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 4)  korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług powszechnych oraz sposób ich liczeniaMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6249Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 5)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 5) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu oraz sposób ich liczeniaMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6250Dz.U. 2012 poz. 1514
USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.3)
2014-01-02

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania oraz szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1-2a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej oraz wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień do Rejestru,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
6251Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 13 ust.8)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, cechy charakterystyczne odmiany roślin sadowniczych zawarte w opisie odmiany wpisywanej na sadowniczą listę B, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6252Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 26 ust.4)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę gatunków roślin warzywnych i sadowniczych o dużym znaczeniu gospodarczym, dla których przeprowadza się badania WGOMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6253Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 29 ust.7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, jednostki odpowiedzialne za genetyczne zasoby roślin, biorąc pod uwagę konieczne doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony zasobów genetycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie prawidłowej realizacji działań w zakresie obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych i amatorskich, a także ochronę różnorodności genetycznej.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6254Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 1)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6255Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 2)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2) liczbę rozmnożeń materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem opisu poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6256Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 4)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:4) szczegółowe wymagania w zakresie jakości materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z zastrzeżeniem pkt 8

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6257Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 5)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w obrocie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6258Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 6)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:sposób oznaczania partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6259Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wzór upoważnienia udzielanego przez zachowującego odmianę osobie, która będzie prowadzić obrót materiałem siewnym, składającej wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawemMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6260Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 8)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, oraz wymagania w zakresie jakości dla tego materiału

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane