Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6301Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 6)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 6. tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowańMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6302Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

(art. 15b ust.5 pkt 1)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożliwiających dokonanie oceny wniosku o udzielenie
finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
6303Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

(art. 15b ust.5 pkt 2)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb udzielania finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
6304Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

(art. 15b ust.5 pkt 3)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego,
w zakresie wyposażenia technicznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
6305Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

(art. 15b ust.5 pkt 4)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, w tym kryteria zapewniające preferowanie
przedsięwzięć do których ma zastosowanie procedura otwartego konkursu przy sporządzaniu projektu architektonicznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
6306Dz.U. 2013 poz. 217
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 88 ust.9)
2014-07-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6307Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 19 ust.2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6308Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 26 ust.2)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w ust. 1Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6309Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 40 ust.5)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6310Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 43 ust.7)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6311Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 72 ust.3 pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

1. wymagany zakres informacji umieszczonych w ogłoszeniu o konkursie na operatora wyznaczonego,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6312Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 72 ust.3 pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi,w  drodze rozporządzenia:

2. zakres wymaganej dokumentacji konkursowej,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6313Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 72 ust.3 pkt 3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

3. tryb postępowania konkursowego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6314Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 83 ust.4)
2014-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów, o których mowa w ust. 1, organy uzgadniające ten plan i zakres uzgodnień

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6315Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 85 ust.4)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu, o którym mowa w ust. 1, organy uzasadniające ten plan i zakres uzgodnień.

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6316Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 86 ust.3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których moaw w uat. 1, formę i tryb ich dostarczania oraz aktualizacji.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6317Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 2)    sposób wnoszenia reklamacji,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6318Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 4)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 4) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6319Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6320Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 3) terminy wnoszenia reklamacji,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane