Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6481Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 1)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzadzenia: 1. warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6482Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 36 ust.6 pkt 2)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzadzenia: 2. sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitalaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6483Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 39)
2012-07-02Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - uchylone
 
6484Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6485Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6486Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 3)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6487Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 50 ust.2)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach określonych w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6488Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 50 ust.5)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach określonych w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6489Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.5 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. system resortowych kodów identyfikacyjnych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6490Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.5 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy sposób nadawania kodów, o których mowa w pkt 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6491Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 122 ust.6)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, w tym warunki i tryb przygotowania oraz prowadzenia czynności kontrolnych, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania wystąpień pokontrolnych, możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności kontrolnychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
6492Dz.U. 2011 Nr 92 poz. 529
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze

(art. 36 ust.8)
2012-11-07Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobieraniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6493Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 1)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji objętych wnioskiem o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie
biegłości językowej oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6494Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 2)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób rejestracji osób zamierzających przystąpić do egzaminu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6495Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 3)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób przekazywania zestawów zadań egzaminacyjnych, uwzględniając konieczność ich zabezpieczenia przed
dostępem osób nieuprawnionych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6496Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 4)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów oraz sposób dokonywania oceny egzaminów
i jej weryfikacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6497Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 5)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki lokalowe i techniczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6498Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 6)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
6) organizację pracy komisji egzaminacyjnych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6499Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 7)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
7) standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie języka polskiego
jako obcego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
6500Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 8)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
8) poziomy biegłości językowej poświadczane osobom, o których mowa w art. 11a ust. 4

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane