Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6621Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.4 pkt b)
2017-07-17

Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6622Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 43a ust.6 pkt 1)
2018-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:
1)    warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6623Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1f)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie zabezpieczeniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
6624Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 43a ust.6 pkt 2)
2018-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:
2)    warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
6625Dz.U. 2018 poz. 2096
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego

(art. 263a)
2017-06-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6626Dz.U. 2018 poz. 1302
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(art. 116d §2)
2017-05-27

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6627Dz.U. 2019 poz. 541
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 9 pkt 1)
2019-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)    tryb zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej, a w szczególności dane, jakie powinien zawierać wniosek o jej przeprowadzenie, oraz rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku, w tym zakres dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, a także przypadki, kiedy do wniosku o zatwierdzenie typu powinna być dołączona większa liczba egzemplarzy reprezentujących typ przyrządu pomiarowego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
6628Dz.U. 2019 poz. 541
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 9 pkt 2)
2019-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2)    szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej, w tym przypadki, kiedy legalizacja pierwotna może być dokonywana za pomocą metody statystycznej i sposób jej dokonywania

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
6629Dz.U. 2019 poz. 541
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 9 pkt 3)
2019-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3)    dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
6630Dz.U. 2019 poz. 541
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 9 pkt 4)
2019-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej, uwzględniając warunki użytkowania tych przyrządów i przewidywane obszary ich zastosowań

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
6631Dz.U. 2019 poz. 541
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 9 pkt 5a)
2019-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

5)    wzory:

a)    decyzji zatwierdzenia typu i świadectw legalizacji, mając na względzie konieczność zamieszczenia niezbędnych informacji w tych dokumentach

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
6632Dz.U. 2019 poz. 541
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 9 pkt 5b)
2019-05-19

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

5)    wzory:

b)    znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji i cech zabezpieczających, ustalając ich kształt i wymiary

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
6633Dz.U. 2019 poz. 541
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 13 ust.1)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe urzędy miar, a także określa ich obszar działania i siedziby

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
6634Dz.U. 2019 poz. 768
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 192 ust.11 pkt 1)
2018-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    zakres i sposób prowadzenia szkolenia specjalistycznego dla poszczególnych korpusów oraz zasady rekrutacji uczestników szkolenia,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6635Dz.U. 2019 poz. 768
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 192 ust.11 pkt 2)
2018-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres wiedzy i umiejętności podlegających sprawdzeniu oraz sposób przeprowadzenia egzaminu,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6636Dz.U. 2019 poz. 768
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 192 ust.11 pkt 3)
2018-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    skład i tryb powoływania komisji, o której mowa w ust. 10, oraz niezbędne kwalifikacje członków komisji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6637Dz.U. 2016 poz. 1113
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 27 ust.6)
2017-06-26

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
6638Dz.U. 2018 poz. 1265
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(art. 19k)
2017-06-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru,
wzory certyfikatów, a także wzory składanych informacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6639Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2018-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
6640Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5)
2012-10-02Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, oraz szczegółowe warunki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w domu maklerskim oraz szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitałuMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane