Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6621Dz.U. 2019 poz. 784
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 38 ust.7 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób realizacji zleceń w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym autoryzacji zlecenia

w postaci elektronicznej

 
Zamknięte - uchylone
 
6622Dz.U. 2019 poz. 784
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 38 ust.7 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres danych zawartych w zleceniu w postaci elektronicznej i wzór zlecenia w postaci papierowej

 
Zamknięte - uchylone
 
6623Dz.U. 2016 poz. 1155
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

(art. 10 ust.3)
2016-09-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6624Dz.U. 2018 poz. 1182
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 2)
2017-01-01


Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)   regulamin przeprowadzania egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających egzamin, poufności egzaminów oraz ich sprawnej organizacji;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6625Dz.U. 2019 poz. 545
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 7)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6626Dz.U. 2019 poz. 1042
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 52 pkt 3)
2018-06-20

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego oraz tryb powoływania i działania zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych, a także wzory dyplomów złożenia egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, mając na uwadze zakres odbytej aplikacji, potrzebę przeprowadzenia pisemnej i ustnej części egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, konieczność zagwarantowania właściwej organizacji i odpowiedniego poziomu merytorycznego tych egzaminów oraz zapewnienia jednakowych warunków ich składania przez wszystkich aplikantów, a także umieszczenie na dyplomach liczby punktów uzyskanych z egzaminu

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6627Dz.U. 2018 poz. 405
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

(art. 17 ust.4)
2017-10-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania
danych, o których mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6628Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 126)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory tablic informacyjnych, o których mowa w art. 125 oraz w art. 129 ust. 2, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu

Otwarte - niezaległe
 
6629Dz.U. 2018 poz. 2272
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Otwarte - zaległe
 
6630Dz.U. 2019 poz. 784
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 38 ust.7 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przechowywania zleceń w postaci elektronicznej i papierowej

 
Zamknięte - uchylone
 
6631Dz.U. 2019 poz. 768
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 2)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1, a także osoby obowiązane do ich przechowywania

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6632Dz.U. 2018 poz. 1986
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2016-07-28

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6633Dz.U. 2019 poz. 768
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    warunki wykonywania kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2-5 i 11, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów procedur celnych oraz kontrolowanych towarów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6634Dz.U. 2018 poz. 1541
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 52c ust.6 pkt 1)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:


1)   grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty,


  

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6635Dz.U. 2018 poz. 1541
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 52c ust.6 pkt 2)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:


2)   wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
 


  

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6636Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 21 ust.4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6637Dz.U. 2019 poz. 161
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 36p)
2018-01-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, tryb przyznawania i wypłaty należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej, o których mowa w art. 36m ust. 2, oraz właściwość przełożonych w tych sprawach, a także sposób i zakres składania informacji przełożonemu w związku z oddelegowaniem do instytucji zagranicznej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6638Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 23a ust.5)
2018-01-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z obowiązującymi w BOR

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6639Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 3)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
3)   skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6640Dz.U. 2019 poz. 45
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

 
Zamknięte - zrealizowane