Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6621Dz.U. 2018 poz. 799
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 148 ust.1)
2021-09-21

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2

 

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
6622Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 18 ust.1 pkt 1b)
2022-05-23

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia:

 b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
6623Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 18 pkt 3)
2022-05-24

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

3) Krajowe Ramy Interoperacyjności obejmujące zagadnienia interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych, Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną.

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
6624Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 18 pkt 1b)
2022-05-24

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia:

 b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
6625Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 18 pkt 2)
2022-05-24

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi

 

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
6626Dz.U. 2019 poz. 700
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 18 pkt 1a)
2022-05-24

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia:

a) spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów  komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji

 

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
6627Dz.U. 2018 poz. 2224
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 54 ust.5)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz wzór karty martwego urodzenia, sporządzanych w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych
danych.

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
6628Dz.U. 2011 Nr 118 poz. 687
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(art. 11 ust.4c)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem własciwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do umożliwienia pochówku osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych dla potrzeb statystyki publicznej

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
6629Dz.U. 2018 poz. 2175
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski

(art. 12 §3)
2023-01-02

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach nadawania i zatwierdzenia nazwy statku

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
6630Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 21 pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:

1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
6631Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 21 pkt 3)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:

3) wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego oraz wysokość opłat pobieranych za ich wydanie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
6632Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 21 pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:

2) organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
6633Dz.U. 2019 poz. 53
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

(art. 9)
2023-01-12

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory jednolitych blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10-13, wraz z wykazem minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem tych dokumentów

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
6634Dz.U. 2019 poz. 53
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

(art. 10)
2023-01-12

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór jednolitego blankietu dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 14, wraz z wykazem minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem tych dokumentów

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
6635Dz.U. 2018 poz. 996
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 1)
2028-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6636Dz.U. 2018 poz. 996
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 3)
2028-09-01

 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6637Dz.U. 2018 poz. 996
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 2)
2028-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia

Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
6638Dz.U. 2018 poz. 996
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 4)
2028-09-01

 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 4) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6639Dz.U. 2018 poz. 996
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 2)
2028-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6640Dz.U. 2012 poz. 1137
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 2)
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia sposób i tryb wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane