Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
6621Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

()
2013-01-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5)  wymagane zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 11, oraz do rejestru, o którym mowa w art. 12a ust. 3
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
6622Dz.U. 2018 poz. 1344
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 23 ust.5)
2013-06-16Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lataMinister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
6623Dz.U. 2012 poz. 712
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

(art. 26 ust.2)
2012-01-01Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej AgencjiMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6624Dz.U. 2018 poz. 2363
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 1)
2019-03-31Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 1) maksymalny czynsz normowany dla najmu bez opcjiMinister Inwestycji i Rozwoju
Otwarte - zaległe
 
6625Dz.U. 2018 poz. 2363
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 2)
2019-03-31Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 2) maksymalny czynsz normowany dla najmu z opcją Minister Inwestycji i Rozwoju
Otwarte - zaległe
 
6626Dz.U. 2018 poz. 2363
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 3)
2019-03-31Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 3) maksymalną wysokość comiesięcznej raty za cenę mieszkania, przy założeniu 30-letniego terminu spłat Minister Inwestycji i Rozwoju
Otwarte - zaległe
 
6627Dz.U. 2018 poz. 2363
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 4)
2019-03-31Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 4) maksymalną cenę 1 m(2) powierzchni użytkowej mieszkania na wynajemMinister Inwestycji i Rozwoju
Otwarte - zaległe
 
6628Dz.U. 2019 poz. 725
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 24b ust.4)
2010-06-08Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6629Dz.U. 2010 Nr 33 poz. 178
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(art. 95c §1)
2012-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i oraz sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu tych środków, a także określi rodzaje młodzieżowych ośrodków wychowawczychi, w których mogą być stosowane środki przymusu bezpośredniegoMinister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
6630Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.8)
2011-09-19Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznegoMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
6631Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 8g ust.6)
2012-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowegoMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6632Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 1)
2018-07-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym: 1) szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planówMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejwniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
6633Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 2)
2018-07-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym: 2) zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnychMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejwniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
6634Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 3)
2018-07-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym: 3) wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejwniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
6635Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 4)
2018-07-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym: 4) zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wódMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejwniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
6636Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 322 ust.1 pkt 5)
2018-07-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym: 5) częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejwniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
6637Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 64b ust.13)
2011-09-19Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, o których mowa w ust. 1Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
6638Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 993
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(art. 44h ust.12 pkt 1)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6,Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
6639Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 993
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(art. 44h ust.12 pkt 2)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
6640Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 39)
2012-07-02Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - uchylone