Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8561Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób informowania kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi o dyskwalifikacji i jej przyczynie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8562Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 4)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz badań kwalifikacyjnych i badań diagnostycznych, którym poddaje się kandydata na dawcę krwi i dawcę

krwi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8563Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 5)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) przeciwwskazania do pobrania krwi i jej składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8564Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 33c ust.3)
2017-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku oraz szczegółowy zakres

danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania

leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych,

a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste,

o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8565Dz.U. 2017 poz. 2111
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

(art. 6 ust.2)
2018-02-16

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8566Dz.U. 2023 poz. 66
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(art. 247 ust.7)
2019-02-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych osób, o których mowa w ust. 6, oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8567Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 13a)
2017-08-25

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8568Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 48e ust.5)
2017-11-30

Minister właściwy do spraw zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, program pilotażowy

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8569Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 6)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) dopuszczalną ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8570Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowe warunki dopuszczenia do zabiegu uodpornienia lub innych zabiegów wykonywanych w celu uzyskania

osocza lub surowic diagnostycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8571Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 16 ust.7 pkt 8)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) zakres informacji, które powinny być przekazane kandydatowi na dawcę krwi i dawcy krwi przed jej oddaniem,

w szczególności dotyczących roli krwi w organizmie i jej znaczenia dla pacjenta, procedury pobrania

krwi lub jej składników, konieczności przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i wywiadu medycznego,

przebiegu pobrania krwi lub jej składników, możliwych następstw dla stanu zdrowia dawcy krwi, możliwości

rezygnacji przez dawcę krwi z oddania krwi lub jej składników, możliwym sposobie wykorzystania krwi i jej

składników, w tym o możliwości ich przetworzenia, umożliwiających wyrażenie zgody na oddanie krwi lub jej

składników

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8572Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2017-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8573Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.7)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników, będących przedmiotem szkolenia, a także tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wzór tego zaświadczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8574Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 1)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia

krwią i jej składnikami, w tym zadania: kierownika tego podmiotu, ordynatora albo lekarza kierującego oddziałem

oraz lekarzy i pielęgniarek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8575Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 2)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej podmiotu leczniczego,

a także sposób sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni

immunologii transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia

krwią i jej składnikami, w tym kwalifikacje i doświadczenie kierownika tego banku krwi albo pracowni serologii

lub pracowni immunologii transfuzjologicznej oraz jego zadania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8576Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 3)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8577Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 21 ust.8 pkt 4)
2017-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób zapewnienia dostępu do badań z zakresu serologii lub immunologii transfuzjologicznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8578Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 27 ust.5)
2016-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wzór zamówienia, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8579Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 29a ust.6)
2016-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia niepowtarzalnego

oznakowania umożliwiającego identyfikację jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 2–4, dawcy krwi oraz sposób oznaczania krwi i jej składników za pomocą tego oznakowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8580Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 20 ust.1 pkt 3a)
2028-01-01

Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

3a) usługodawców, podmioty prowadzące rejestry publiczne lub rejestry medyczne, administratora danych przetwarzanych w SIM lub administratorów danych przetwarzanych w dziedzinowych systemach teleinformatycznych, z których dane mogą być przekazywane do rejestru, oraz sposoby i terminy ich przekazywania

– mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe