Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2023 poz. 318
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

(art. 19 ust.2)
2019-06-30

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 13)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

13) tryb powoływania PKE

-– uwzględniając nakład pracy członków i przewodniczącego PKE i zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1, koszty przeprowadzenia egzaminu oraz zapewnienie bezstronności PKE i tego zespołu

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 7)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników

-– uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie określonej dziedziny medycyny zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz specyfikę wynikającą z form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 6)
2024-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

6) formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia

-– uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie określonej dziedziny medycyny zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz specyfikę wynikającą z form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2022 poz. 1555
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 29 ust.8)
2015-12-12

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne warunki organizacyjno--techniczne oraz strukturę dokumentów elektronicznych, umożliwiających przekazywanie danych, o których mowaw ust. 2, drogą elektroniczną oraz minimalną funkcjonalność systemu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 8)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8)    szczegółowy tryb postępowania podmiotów biorących udział w działaniach dotyczących incydentu medycznego, FSCA i innych działaniach z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8648Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 7)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7)    sposób przesyłania zgłoszeń, raportów i notatek, o których mowa w pkt 2-6

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8649Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 6)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6)    wzór formularza NCAR

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8650Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5c)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5c)    sposób sporządzania raportu o błędach użytkowych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8651Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5b)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5b)    wzór formularza raportu wytwórcy o trendzie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8652Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5a)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5a)    wzór formularza okresowego raportu zbiorczego wytwórcy

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8653Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5)    wzór notatki bezpieczeństwa

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8654Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 4)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wzór formularza raportu o FSCA

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8655Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór formularza raportu wytwórcy o incydencie medycznym

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8656Dz.U. 2022 poz. 1555
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 20 ust.1 pkt 3a)
2028-01-01

Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

3a) usługodawców, podmioty prowadzące rejestry publiczne lub rejestry medyczne, administratora danych przetwarzanych w SIM lub administratorów danych przetwarzanych w dziedzinowych systemach teleinformatycznych, z których dane mogą być przekazywane do rejestru, oraz sposoby i terminy ich przekazywania

– mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8657Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wzór formularza zgłoszenia incydentu medycznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8658Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 1)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)    kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami i incydentów medycznych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8659Dz.U. 2023 poz. 1330
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich

(art. 39 ust.2)
2019-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8660Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 13)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty za PESF, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESF oraz wydania dyplomu potwierdzającego

uzyskanie tytułu specjalisty

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone