Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8641Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 2)
2023-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

2) opalanych paliwami stałymi

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8642Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 3)
2023-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

3) opalanych biomasą

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8643Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 9)
2023-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

9) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8644Dz.U. 2023 poz. 901
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 53 ust.24 pkt 1)
2023-11-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

– kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i wsparcia oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób korzystających ze wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8645Dz.U. 2024 poz. 930
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 24 ust.7 pkt 2)
2023-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalne wymagania, jakie muszą spełniać analizy, o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c i art. 25a pkt 14 oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8646Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44 ust.9)
2023-11-07

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami, produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8647Dz.U. 2003 Nr 188 poz. 1840
Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

(art. 10 ust.7)
2023-11-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin, o których mowa w ust. 5, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok poprzedni, mając na uwadze sprawne przekazanie subwencji

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8648Dz.U. 2024 poz. 594
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(art. 113k)
2023-11-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i wnioskiem o obniżenie kary pieniężnej złożonym przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą, mając na uwadze kategorię podmiotu składającego wniosek i konieczność zapewnienia rzetelnej oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 113b ust. 1 i art. 113c ust. 1, oraz właściwego zakwalifikowania wniosku.

 

 

 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
8649Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.10)
2023-11-30

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8650Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.9)
2023-11-30

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8651Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 64 ust.4)
2023-12-01

 Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada roku „i-1”, wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok „i”

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8652Dz.U. 2024 poz. 419
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 2)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru, a także zakres danych wpisywanych do tego rejestru

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8653Dz.U. 2024 poz. 419
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 6)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8654Dz.U. 2024 poz. 419
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 3)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz wykreślenia wpisu

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8655Dz.U. 2024 poz. 419
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 4)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8656Dz.U. 2024 poz. 419
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 5)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8657Dz.U. 2024 poz. 419
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 7)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowe wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8658Dz.U. 2024 poz. 419
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 1)
2023-12-05

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8659Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 13)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8660Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 12)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane