Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8661Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 65 ust.7 pkt 1)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego

– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8662Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 13)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8663Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 12)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8664Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 11)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8665Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 10)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dyplomu specjalisty, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8666Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 9)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia PESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8667Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 8)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i członków Zespołu Egzaminacyjnego, o których mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem PESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8668Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 7)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 4, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości i przejrzystości tego dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8669Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 43 ust. 3, wprowadzanych do EKS przez kierownika specjalizacji, uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej informacji niezbędnej do prowadzenia specjalizacji

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8670Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 5)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) regulamin postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając konieczność prawidłowego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8671Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 4)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8672Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 3)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 37 ust. 11 pkt 1, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8673Dz.U. 2022 poz. 2280
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, uwzględniając możliwość wyszukania danej dziedziny medycyny laboratoryjnej

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8674Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 61 pkt 1)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin medycyny laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8675Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 19 ust.7)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej działania, a także tryb orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego, mając na uwadze konieczność prawidłowego wykonywania zawodu przez diagnostę laboratoryjnego, zapewnienie sprawnego działania komisji oraz prawidłowego wydawania przez komisję orzeczeń.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8676Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 10 ust.4)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe standardy jakości dla laboratoriów, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości czynności medycyny laboratoryjnej.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8677Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 9 ust.2)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, w tym warunki sanitarne pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz kwalifikacje personelu i kierownika laboratorium, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8678Dz.U. 2023 poz. 2125
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

(art. 5 ust.6)
2023-12-10

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „Krajową Radą”, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 5, oraz osób uprawnionych do ich wykonywania, uwzględniając bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości badań laboratoryjnych.

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8679Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 125 §6)
2023-12-10

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych, o których mowa w § 5

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8680Dz.U. 2023 poz. 1550
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 1312 §3)
2023-12-10

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz szczegółowy tryb i sposób dokonywania doręczeń, o których mowa w § 1

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone