Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 10)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

10) tryb i formę przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

4) skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wraz ze wskazaniem,

które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary,

które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej

zachowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8703Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

3) zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji, z uwzględnieniem konieczności ujęcia w kryteriach

oceniania zachowania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 1997 Nr 41 poz. 254
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 19 ust.5)
2012-07-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Kościoła, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynkuMinister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8705Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 16 ust.6c)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 1. przypadki, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Huców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych - 15 lat,

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8706Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 3)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8707Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 36a ust.1f)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 1a, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8708Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 93h pkt 4)
2015-03-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93

ust. 3, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 22 ust.3)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 92t pkt 3)
2016-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze

konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich

wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8711Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

 5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów i zespołów egzaminatorów w zakresie części praktycznej egzaminu zawodowego, a także nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8712Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 4) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8713Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

3) tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6 

 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8714Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym: 

 2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8715Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów

1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

a) w zakresie języka i komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi oraz posługiwanie się językiem obcym

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8716Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 1)
2019-09-01

Art. 44zzzv. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, oraz tryb składania tej deklaracji

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8717Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 60 ust.5 pkt 1)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:

1) regulamin pracy komisji, o której mowa w art. 57 ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8718Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 60 ust.5 pkt 2)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:

2) wzór umowy, o której mowa w ust. 1

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8719Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 60 ust.5 pkt 3)
2016-07-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:

3) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy, o której mowa w ust. 1, dla podmiotu, któremu powierza

się funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej, okres, na jaki umowa może być

zawarta, oraz szczegółowe warunki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8720Dz.U. 2022 poz. 2230
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania uczniowi informacji o jego

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane