Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 157 ust.2)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, a także sposób ich wnoszenia, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów i kosztów wydawania certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających udzielanie akredytacji.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8702Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 6)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

6)    rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przez pompy ciepła

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8703Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 5)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

5)    znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8704Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 4)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

4)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8705Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 3)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

3)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie,

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8706Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 2)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

2)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8707Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 129 ust.3 pkt 1)
2016-11-04

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

1)    udziału energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8708Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 97 ust.1 pkt 3)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania

dotyczące dokumentacji:

3) hydrogeologicznej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 77 ust.3 pkt 1)
2019-07-14

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”

 

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 41 ust.18)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8711Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 6 ust.5)
2018-01-01

 Minister właściwy do sprawenergii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8712Dz.U. 2024 poz. 20
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 28h ust.2)
2019-04-30

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa oraz może określić dodatkowe dane, które powinno zawierać świadectwo

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8713Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 5)
2019-04-25

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

5) maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w kolejnym roku kalendarzowym

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8714Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 4ba ust.6)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8715Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 32 ust.6)
2016-09-02

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987, str. 1).

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8716Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 43d ust.2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8717Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 43e ust.2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8718Dz.U. 2016 poz. 2012
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(art. 6 ust.8)
2017-04-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8719Dz.U. 2016 poz. 266
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

(art. 38a)
2016-10-01

W celu wykonania przepisów art. 12b ustawy, o której mowa w art. 3 oraz art. 20a ustawy, o której mowa w art. 16 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8720Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 31f ust.1 pkt 1)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w art. 31a ust. 1, w tym termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane