Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.9 pkt 4)
2021-05-01

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 4. zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 6e

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.9 pkt 1a)
2021-05-01

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne dla kas rejestrujących dotyczące:

a) rodzajów kas rejestrujących

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 6)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki oraz organizację umieszczania w izbie zatrzymań osób, o których mowa w ust. 1

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 5)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i sposób prowadzenia oraz zasady obiegu, okres przechowywania, sposób archiwizowania lub brakowania

ewidencji i dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w izbie zatrzymań, a także formy i wzory tej ewidencji i dokumentacji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 4)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4)organy uprawnione do kontrolowania izb zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 3)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) skład, uprawnienia i obowiązki obsługi izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 2)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki, jakim powinny odpowiadać izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 1)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki tworzenia i likwidacji izb zatrzymań, rozmieszczenie izb zatrzymań, organy wojskowe uprawnione do ich tworzenia i likwidacji, obowiązek zawiadamiania o tym wojskowego sądu garnizonowego i właściwego zastępcy prokuratora rejonowego do spraw wojskowych oraz warunki lokalizacji izb zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 267 ust.3)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji,

o których mowa w ust. 1, formę ich udostępniania oraz właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązane

do ich udostępniania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 8)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 7)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 5)
2020-11-30

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo,

oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 4)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 3)
2020-11-30

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

 

 

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 1)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony

przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 2)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów

ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 3a)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór:

a) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 3b)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór:

b) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 4a ust.12 pkt 4)
2015-11-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 6g pkt 1)
2023-08-10

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane