Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 2009
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

(art. 19 ust.5)
2013-11-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.8)
2013-11-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"", wysokość stawek, o których mowa w ust.7 i art. 89 ust.8

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2023 poz. 70
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(art. 12b ust.4)
2013-11-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki, o których mowa w ust.1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust.1-3

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 12 ust.2)
2013-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi bądź uzna za obowiązujące w tymzakresie wymagania określone w przepisach technicznych uznanej organizacji lub podmiotu,o którym mowa w art. 26 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 107b ust.5 pkt 1)
2013-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(art. 10 ust.7 pkt 2)
2013-10-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(art. 55 pkt 1)
2013-10-23Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 2)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132o)
2013-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia, kategorie aktywów, o których mowa w art. 132n ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz maksymalną część środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 1)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 3)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wysokość, sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w art. 132zf

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132d ust.3)
2013-10-07

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86b pkt 2)
2013-10-01

Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 września każdego roku, wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:

2)    wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86b pkt 1)
2013-10-01

Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 września każdego roku, wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:

1)    wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji;

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 43a ust.5)
2013-09-20

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 9 ust.2f)
2013-09-20

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1b)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:

b)    brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20za ust.2)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa

w ust. 1 pkt 1–3 i 5

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 8)
2013-09-12

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

8)    sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 20zb ust. 1, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 7)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

7)    wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane