Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8721Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 6)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 6)  warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8722Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 10)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 10)  terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8723Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 9)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8724Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11c)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 11)  wysokość opłat za:c)    uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8725Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zl ust.1 pkt 2)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:2)  sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 70za ust. 4 oraz art. 70zc ust. 2 pkt 2 i 3

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8726Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 8)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2, w zależności od procedury homologacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8727Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zl ust.1 pkt 3)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:3)    wzór sprawozdania oceniającego, o którym mowa w art. 70za ust. 4 i art. 70zc ust. 3

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8728Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:1)    zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8729Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 2)
2013-06-23

inister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:2)    wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8730Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 7b)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:7) zakres i sposób przeprowadzania:b)    kontroli zgodności produkcji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8731Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:4)    szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8732Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 5)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:5)    istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8733Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11b)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:11)  wysokość opłat za:b)    uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8734Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11a)
2013-06-23

    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 11) wysokość opłat za:a)    wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8735Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 7a)
2013-06-23

    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 7) zakres i sposób przeprowadzania:a)    badań homologacyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8736Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 3)
2013-06-23

    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:3)    limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8737Dz.U. 2022 poz. 403
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 23 ust.5)
2013-06-16

Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8738Dz.U. 2023 poz. 1228
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2013-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8739Dz.U. 2021 poz. 678
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 63 ust.2)
2013-06-13

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8740Dz.U. 2023 poz. 1278
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 9h)
2013-06-13

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, określi wykaz dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, dołączanych do wniosku, o którym mowa w art.9a ust.3

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane