Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 15 ust.8 pkt 1)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzaniauiszczenia:1) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mając na uwadze nakład pracy i poziom kosztów administracyjnych oraz zapewnieniesprawnego rozpatrywania wniosków o zatwierdzanie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyka, lub o wydaniezezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin, pozwolenia na handel równoległy, pozwolenia na prowadzeniebadań oraz decyzji o zmianie tego zezwolenia lub pozwolenia oraz zapewnienie sprawnego pobierania tychopłat;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:

2) wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające

minimalne odległości, od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te

środki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 6 ust.2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, poprzez wskazanie roślin lub produktów roślinnych uzyskanych z tych roślin oraz organizmów dla nich szkodliwych, o których mowa w ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1c)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przystosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:c) postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 35 ust.6)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania integrowanej ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 15 ust.8 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzaniauiszczenia: 2) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mając na uwadze rzeczywiste koszty poszczególnych czynności oraz zapewnieniesprawnego wykonywania tych czynności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 63 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:2)    wzór certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.2 pkt 4)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze

rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych

niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach

tych środków, w tym:

4) sposób dokumentowania działań związanych z dokonywaniem oceny stopnia ograniczania znoszenia środka ochrony

roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8749Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1d)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przystosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:d) postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.1 pkt 3)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1b)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przystosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:b) przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8752Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 3)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności: 3) sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególnezagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymiśrodkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1a)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:a) przechowywania środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.1 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8755Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.1 pkt 1)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony

roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8756Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 3)
2013-04-02

 Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
3)    szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8757Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 4)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
4)    wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14a)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 2)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

2)  elektroniczny format przekazywania danych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14b)
2013-04-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane