Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8741Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 5)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

5)    warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego łącznej oceny

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8742Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1c)
2013-09-12

inister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:

c)    ze źródeł odnawialnych w transporcie,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8743Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1b)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:

b)    brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8744Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 1a)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

1)    końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego zużycia energii:

a)    elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8745Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20za ust.2)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa

w ust. 1 pkt 1–3 i 5

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8746Dz.U. 2021 poz. 716
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20f pkt 2)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania:

2)    znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub w farmach wiatrowych

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8747Dz.U. 2022 poz. 1385
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 6)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

6)    sposób wnoszenia opłat, o których mowa w art. 20za ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8748Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 7)
2013-09-12

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

7)    wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8749Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 20v pkt 8)
2013-09-12

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

8)    sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 20zb ust. 1, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8750Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.9 pkt 3)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8751Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.7a pkt 2)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. termin zgłaszania kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy rejestrującej, oraz wzory tych dokumentów;

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8752Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 16 ust.6c)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 1. przypadki, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Huców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych - 15 lat,

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8753Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 16 ust.6c)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 2. przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8754Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 29b ust.13)
2013-08-24

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 12

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8755Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 31 i pkt 8)
2013-08-24

 

Minister Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej:

8) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej,

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8756Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 31i pkt 7)
2013-08-24

Minister Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej:

7) tryb i termin zgłaszania przez Krajową Radę Komorniczą kandydatów na członków komisji odwoławczej oraz tryb i sposób działania komisji odwoławczej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8757Dz.U. 2024 poz. 1001
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(art. 76 §6)
2013-08-24

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 2

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8758Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. opłatę za wydanie: a) prawa jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8759Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1 pkt 3c)
2013-08-11

 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3) opłatę za wydanie:c)    pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 30 zł.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8760Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane