Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8761Dz.U. 2024 poz. 20
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 28zga ust.5)
2019-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone
 
8762Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 22 ust.3)
2019-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, 6-8, 9 i 10

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8763Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 2)
2020-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

2) opalanych paliwami stałymi

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8764Dz.U. 2020 poz. 250
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 4)
2020-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

4) innych niż wymienione w pkt 1-3

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8765Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 3)
2020-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

3) opalanych biomasą

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8766Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 1)
2020-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

1) opalanych paliwami gazowymi

 

 

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8767Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 51 ust.1 )
2018-01-18

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego.

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8768Dz.U. 2021 poz. 610
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2019-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8769Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 1b)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1)  sposoby obliczenia:

 b) średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym dla podmiotów, o których mowa w lit. a i aa, a także sposób i termin publikacji tych średnioważonych cen energii elektrycznej

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8770Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 2a)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku: 

 a) zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30 czerwca 2018 r.

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8771Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 2b)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku: 

 

 b) uzyskania nowej koncesji na obrót energią elektryczną przez przedsiębiorstwo energetyczne, niewykonujące dotychczas działalności gospodarczej w tym zakresie

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8772Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 31f ust.1 pkt 3)
2017-01-10

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub

przesyłką pocztową

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8773Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 3)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8774Dz.U. 2023 poz. 875
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 17 ust.1 pkt 4)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość opłaty, o której mowa w  art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 5

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8775Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 59 ust.3)
2019-04-25

 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8776Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 58 pkt 5)
2019-04-25

 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób obliczania jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8777Dz.U. 2018 poz. 2538
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 ust.2 pkt 2c)
2019-07-20

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku: 

 

 c) zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej przez nowego odbiorcę końcowego

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8778Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 3)
2019-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

3) opalanych biomasą

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8779Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 2)
2019-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

2) opalanych paliwami stałymi

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8780Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 43e ust.2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - uchylone