Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5, nie wyższą niż 10% minimalnej

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 750Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 93h pkt 6)
Organ zobligowanyMinister Edukacji Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-03-31
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót