Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki, w których uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy programowo

wyższej, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo

wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia,

o których mowa w ust. 2

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 750Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 20zh ust.4 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Edukacji Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-09-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót