Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2022 poz. 1378
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 10 ust.5)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 11 ust.4 i 5 pkt 2)
2016-01-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek ministra właściwego włącza Sektorowe Ramy

Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w drodze rozporządzenia.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, określa:

2) podstawowe rodzaje działalności, do których wykonywania przygotowują kwalifikacje, do których odnosi się Sektorowa

Rama Kwalifikacji

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8803Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 1)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8804Dz.U. 2022 poz. 2068
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(art. 15 ust.4)
2022-06-15

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 13 ust. 1–2a, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 3)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 4)
2012-10-19

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z wydawaniem tych zezwoleń

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2020 poz. 226
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 11 ust.4 i 5 pkt 3)
2016-01-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek ministra właściwego włącza Sektorowe Ramy

Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w drodze rozporządzenia.

Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, określa:

3) charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowych Ram Kwalifikacji ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności

oraz kompetencji społecznych

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 3 ust.2 pkt 1)
2017-05-20

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz

ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia:

1) ustanawia strefy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określając granicę każdej ze stref, zgodnie z państwowym

systemem odniesień przestrzennych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2022 poz. 1689
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

(art. 13 ust.5)
2014-01-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości wskaże, w drodze rozporządzenia,

zakład psychiatryczny wykonujący obserwację orzeczoną przez sąd

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2021 poz. 672
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 1)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji objętych wnioskiem o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie

biegłości językowej oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2023 poz. 171
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 20 ust.19)
2018-08-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 2a, 2aa-2ad, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8812Dz.U. 2022 poz. 2587
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 1)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1)    deklaracji i informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 6 oraz w art. 26a

 

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2022 poz. 2587
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 2)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2)    zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2022 poz. 2587
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 3)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3)    oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1a

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2022 poz. 2587
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 4)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

4)    informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2022 poz. 2587
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania

podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania oraz terminu i miejsca składania

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2022 poz. 2647
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45d)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania

podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1aa, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8818Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 42d ust.25)
2021-03-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zwrot kosztów

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2021 poz. 672
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 2)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób rejestracji osób zamierzających przystąpić do egzaminu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa

przetwarzanych danych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2021 poz. 672
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 3)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przekazywania zestawów zadań egzaminacyjnych, uwzględniając konieczność ich zabezpieczenia przed

dostępem osób nieuprawnionych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane