Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2022 poz. 1191
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 14)
2022-11-13

Minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi, o których mowa w art. 10 ust. 2.

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2021 poz. 1641
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(art. 34 ust.7 pkt 1)
2022-12-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób weryfikacji, o której mowa w ust. 4

 

 

 

Minister CyfryzacjiKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
8803Dz.U. 2021 poz. 1641
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(art. 34 ust.7 pkt 2)
2022-12-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób udostępniania informacji sektora publicznego lub metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3, mając na względzie posiadaną przez podmioty zobowiązane infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej informacji sektora publicznego oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne przechowywania tych informacji w portalu danych

 

 

 

 

Minister CyfryzacjiKomitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
8804Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80bb ust.4 pkt 2)
2020-04-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do ewidencji oraz tryb i sposób ich

wprowadzania

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2022 poz. 1681
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 4)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zapewnienia, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających

zawarcie tego małżeństwa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80d ust.7 pkt 1)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80bb ust.4 pkt 1)
2020-04-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 13 pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

1) rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 13 pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:

2) rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2022 poz. 1648
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 81 ust.6)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymaganą przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2022 poz. 902
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9a ust.3 pkt 4)
2017-06-17

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych

4) harmonogram przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2, oraz ich

aktualizowania mając na względzie konieczność zagwarantowania aktualności informacji

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
8812Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80d ust.7 pkt 2)
2022-09-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy

i podmioty zobowiązane do jej pobierania

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100an ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak-100am, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80ba ust.6 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji:

3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,

tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

oraz warunki, sposób i tryb współdziałania ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez zakłady

ubezpieczeń

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2022 poz. 671
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(art. 59 pkt 1)
2021-11-07

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2022 poz. 1681
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 3d)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory:

d) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2022 poz. 1681
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 1d)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego:

d) odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2022 poz. 1681
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 1c)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego:

c) odpisów skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2022 poz. 1681
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

(art. 33 pkt 1b)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego:

b) odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2022 poz. 902
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9a ust.3 pkt 1)
2017-06-17

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych

podmiotów, o których mowa w ust. 2:

1) sposób przekazania, o którym mowa w ust. 2

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone