Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla

cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku

zawinionej ich utraty albo zawinionego ich zniszczenia

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 519Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 239 ust.1 pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-07-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót