Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9001Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 1)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
9002Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 2)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wysokość miesięcznych rat kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
9003Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 3)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3)  warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
9004Dz.U. 2014 poz. 1026
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(art. 15 ust.1 pkt 4)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
9005Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 8 ust.6 pkt 1)
2015-08-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposoby:
1)    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
9006Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 8 ust.6 pkt 2)
2015-08-24

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposoby:
2)    znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
9007Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 8 ust.8 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz krajowe systemy oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, biorąc pod uwagę Załącznik V do
rozporządzenia Nr 305/2011 oraz art. 36 i art. 37 tego rozporządzenia;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9008Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 8 ust.8 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2) grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji oraz właściwe dla
tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
biorąc pod uwagę Tabelę 1 Załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011 oraz inne wyroby budowlane
o szczególnym znaczeniu dla spełniania podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, a także wpływ
wyrobu budowlanego lub grupy wyrobów budowlanych na spełnienie podstawowych wymagań przez
obiekt budowlany, w którym te wyroby są stosowane, oraz ustalenia Komisji Europejskiej dotyczące systemów
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych
i ich zastosowań

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9009Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 8 ust.8 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór i treść krajowej deklaracji oraz sposób jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy, biorąc pod uwagę
zawartość deklaracji właściwości użytkowych oraz zasady jej dostarczania określone w art. 6 oraz
w art. 7 rozporządzenia Nr 305/2011

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9010Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 8 ust.8 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących
temu znakowi, biorąc pod uwagę zasady i warunki umieszczania oznakowania CE określone w rozporządzeniu
Nr 305/2011

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9011Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 9 ust.9 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9012Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 9 ust.9 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb wydawania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9013Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 9 ust.9 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
3) zawartość krajowej oceny technicznej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9014Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 9 ust.9 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej
oceny technicznej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9015Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 9 ust.9 pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób prowadzenia wykazu wydanych i wykazu uchylonych krajowych ocen technicznych oraz zakres
umieszczonych w nich danych

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9016Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 14 ust.4 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach
i opiniach, przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9017Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 14 ust.4 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób i termin przekazywania tych informacji

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9018Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 15 ust.6)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia Wykazu.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9019Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9020Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane