Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 3)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 12a ust. 6, oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9042Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 4)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2012 poz. 264
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

()
2013-01-01Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5)  wymagane zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 11, oraz do rejestru, o którym mowa w art. 12a ust. 3
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 1)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:1.   wykaz czynności, o których mowa w art. 12c ust. 2,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 2)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:2)    szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień do wykonywania tych czynności, tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9046Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:3. wymagane zakresy szkoleń, w tym szkoleń praktycznych, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenia, formy organizowania szkoleń, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9047Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 35b ust.4)
2011-07-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za spełniający wymogi, o których mowa w ust. 1, a także wymagania dotyczące raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36c ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego, dla różnych rodzajów obiektów jądrowych,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36d ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, a także zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9050Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38c ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji różnych rodzajów obiektów jądrowych, a także zawartość raportu z likwidacji obiektu jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9051Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38d ust.8)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 39n ust.9)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady tworzenia i działania komitetów oraz współpracy komitetów z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71)
2013-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki odbywania praktyki przez kandydata na inspektora dozoru jądrowego, tryb stwierdzania odbycia tej praktyki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego, szczegółowe zadania komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej, a także wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego oraz dokumenty dołączane do wniosku o powołanie na inspektora dozoru jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2012 poz. 391
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 9d ust.2)
2012-01-02 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2012 poz. 406
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

(art. 14a ust.2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, wykaz obiektów, o którym mowa w ust. 1, oraz tryb zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2012 poz. 406
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

(art. 31d ust.1 pkt 1)
2015-12-01

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania:
1) prawa do dodatku za wieloletnią pracę i jego wypłacania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2012 poz. 406
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

(art. 31d ust.1 pkt 2)
2015-12-01

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania:
2) wysokości dodatku funkcyjnego i jego wypłacania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9058Dz.U. 2012 poz. 406
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

(art. 31 ust.1 pkt 3)
2012-07-02Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

3. warunki przyznawania i wypłacania dodatku funkcyjnego,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9059Dz.U. 2012 poz. 406
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

(art. 31d ust.1 pkt 4)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania:
4) prawa do ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2012 poz. 406
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

(art. 31d ust.1 pkt 5)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania:
5) prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane