Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9061Dz.U. 2022 poz. 2540
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 15 ust.14 pkt 1)
2026-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzoną ewidencję i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ust. 12, oraz sposób ich wykazywania w tej ewidencji i tym wykazie

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9062Dz.U. 2022 poz. 2647
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 24a ust.8 pkt 2)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

2) podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia księgi, ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania na podstawie ust. 1e

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku, lub narażonych na te nadużycia oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg i ewidencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9063Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 50 ust.3 pkt 3)
2023-04-01

Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

3) mnożniki dodatku z tytułu zajmowania stanowiska kierowniczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9064Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 59 ust.8)
2020-04-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych

Otwarte - zaległe
 
9065Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 25c)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbki wodoru przez akredytowane laboratorium, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tego paliwa.

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9066Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 50 ust.3 pkt 1)
2023-04-01

Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stanowiska w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem kategorii zaszeregowania, w tym stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem porównywalności stanowisk pracy członków służby zagranicznej ze stanowiskami w służbie cywilnej oraz stanowiska osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej – z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych na tych stanowiskach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9067Dz.U. 2023 poz. 1327
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15j ust.2)
2020-04-18

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9068Dz.U. 2023 poz. 1327
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzzzl ust.4)
2020-04-18

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb przekazywania i rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 2, i dokumentowania kosztów objętych finansowaniem z tej dotacji, oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9069Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 3 ust.5 pkt 1)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz:

1) surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9070Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 26 ust.3)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty

pomocy lub wysokość tej pomocy, w przypadku działań w ramach priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1, z wyłączeniem

działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz pkt 5, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, uwzględniając realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tych

priorytetów.

Otwarte - zaległe
 
9071Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 26 ust.5)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy w przypadku działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, a także podział środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu, mając na względzie zapewnienie efektywności wdrażania programu oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu i uwzględniając realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tego priorytetu. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9072Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 29 ust.6)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, punktację kryteriów oceny LSR oraz sposób podziału środków przeznaczonych na realizację LSR, mając na względzie zapewnienie efektywnego wspierania RLKS w ramach EFMRA oraz prawidłowego zarządzania programem, a także kierując się potrzebą zapewnienia efektywności i prawidłowości realizacji środków tego programu.

Otwarte - zaległe
 
9073Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 46 ust.7)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb oraz terminy

przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 42–44, oraz wzór upoważnienia do wykonywania czynności w ramach

tych kontroli, mając na względzie:

1) zapewnienie prawidłowego zarządzania programem i wydatkowania środków finansowych służących jego realizacji;

2) zapewnienie efektywności realizacji środków programu;

3) możliwość zweryfikowania tożsamości osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

 

 

Otwarte - zaległe
 
9074Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.2)
2022-05-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, a minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9075Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 4)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

4) sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej, wysokości ich wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9076Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 3)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

3) szczegółowe zasady i tryb dopuszczenia do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz zakres tego egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9077Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 2)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania znajomości języków obcych

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9078Dz.U. 2023 poz. 1235
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

(art. 16 pkt 1)
2025-07-07

Minister właściwy do spraw rolnictwa:

1) wyznaczy, w drodze rozporządzenia, laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 2017/625, mając na względzie zapewnienie realizacji zadań określonych w art. 38 tego rozporządzenia

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9079Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 59 ust.2 pkt 2)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki:

2) przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9080Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 1)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

1) organizację aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz seminarium dyplomatyczno-konsularnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe