Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9061Dz.U. 2012 poz. 406
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

(art. 31d ust.1 pkt 6)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9062Dz.U. 2022 poz. 2516
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(art. 36 ust.6)
2012-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministremwłaściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przesyłaniabroni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9063Dz.U. 2022 poz. 1900
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 23 ust.15)
2006-07-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust.1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9064Dz.U. 2022 poz. 1900
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 25 ust.5)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania odszkodowań w sprawach, o których mowa w ust.4, a także rodzaje i wysokość świadczeń odszkodowawczych przysługujących w przypadku utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy CBA

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
9065Dz.U. 2022 poz. 2393
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 6 ust.3)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,  kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego, a także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, określi organizację tego zasobu oraz zasady i zakres jego szczególnej ochrony

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9066Dz.U. 2022 poz. 2393
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 26 ust.2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9067Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 24 ust.6)
2013-04-28 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy Krajowej, sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika wypłacalności kasyMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9068Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 46 ust.3)
2012-10-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki, terminy uiszczania, sposób obliczania składki oraz podział składki pomiędzy Kasę Krajową a Komisję Nadzoru Finansowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9069Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 64 ust.3)
2012-10-28Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy Krajowej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kontrolnych w kasach i w Kasie KrajowejMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9070Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 8 ust.11 pkt 1)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalny zakres postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, zawieranej między ministrem właściwym do

spraw gospodarki morskiej a uznaną organizacją

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9071Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 12 ust.2)
2013-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi bądź uzna za obowiązujące w tymzakresie wymagania określone w przepisach technicznych uznanej organizacji lub podmiotu,o którym mowa w art. 26 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9072Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 23 ust.4)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, terminy, tryb i zakres przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji i audytów, a także rodzaje i wzory certyfikatów

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9073Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 101 ust.7)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy czynnościach przeładunkowych kontenerów i ich transporcie, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9074Dz.U. 2022 poz. 2393
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 29 ust.4)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9075Dz.U. 2022 poz. 2651
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 119 §2)
2012-08-16

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa w art. 41 §1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9076Dz.U. 2023 poz. 1545
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 67k ust.11)
2013-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości świadczenia, o którym mowa w ust. 7, oraz jego wysokość w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9077Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9078Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 1)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9079Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 2b)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. wzór:

b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9080Dz.U. 2021 poz. 1212
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 32 ust.1 pkt 2c)
2019-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. wzór:

c) poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane