Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

7) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44zla ust. 4

pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2, skład

komisji, o których mowa w art. 44zla ust. 4, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia

tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego

udokumentowania pracy komisji

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 750Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 44zq pkt 7)
Organ zobligowanyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-09-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót