Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8681Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 14 ust.2)
2019-02-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej

z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Biurem Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-

-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami,

którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien

w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów

oraz zadań Żandarmerii Wojskowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8682Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 98 ust.4)
2014-02-21

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8683Dz.U. 2024 poz. 915
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 9 ust.1d)
2019-01-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8684Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 4 ust.5)
2018-05-20

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania Straży Marszałkowskiej informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8685Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 117c ust.3 pkt 2)
2018-06-20

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

 

2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8686Dz.U. 2024 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 13 ust.5 pkt 1)
2022-06-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędne elementy planu organizacji i działania ZPHM

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - uchylone
 
8687Dz.U. 2024 poz. 812
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 1)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w ust. 1

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8688Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 1)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Międzynarodowej Rady Instytutu oraz tryb i sposób ich zgłaszania, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyboru kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8689Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 70 pkt 1)
2021-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób sporządzania oraz sposób przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu lub konkursie

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8690Dz.U. 2023 poz. 1028
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

(art. 59do ust.3 pkt 1)
2024-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8691Dz.U. 2020 poz. 1027
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

(art. 75 ust.3 pkt 1)
2017-07-22

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8692Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.11 pkt 1)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny, na turnus readaptacyjno-kondycyjny

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8693Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 477 ust.10 pkt 1)
2022-01-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8694Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 14 ust.3 pkt 1)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb oddelegowania pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza, a także miejsce oraz charakter i zakres

zadań służbowych wykonywanych przez oddelegowanego pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8695Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 1)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8696Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 1)
2025-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość diety przysługującej przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM
Otwarte - niezaległe
 
8697Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 576 pkt 1)
2022-01-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także to że wpis nie może być wyższy niż 20 000 złotych, oraz biorąc pod uwagę dostępne formy jego uiszczenia

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8698Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 1)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość stypendium słuchacza

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8699Dz.U. 2024 poz. 749
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 1)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się koniecznością zapewnienia przejrzystości

danych ujętych na liście

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8700Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 1)
2017-05-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane