Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 323 ust.10 pkt 1)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8802Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 323 ust.10 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8803Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 323 ust.10 pkt 3)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór umowy, o której mowa w ust. 3

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8804Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 605 ust.4 pkt 1)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 605 ust.4 pkt 2)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 605 ust.4 pkt 3)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 1)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

1) przyczynę uruchomienia Planu

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8808Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 2)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

2) zakres uruchomienia Planu

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8809Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 3)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

3) przedsiębiorców, u których uruchamia się Plan

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8810Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 4)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

4) termin uruchomienia Planu

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8811Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 673 ust.3 pkt 1)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) opis, wymiary i wzory graficzne odznaki Medalu za zasługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8812Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 673 ust.3 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i tryb nadawania Medalu za zasługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8813Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 673 ust.3 pkt 3)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb przedstawiania wniosków o nadanie Medalu za zasługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8814Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 673 ust.3 pkt 4)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb wręczania i sposób noszenia Medalu za zasługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8815Dz.U. 2022 poz. 974
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

(art. 32 ust.3)
2022-11-27

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po

zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia sponsora i badacza za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 3)
2023-05-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:

3) wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8817Dz.U. 2023 poz. 462
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 10b)
2022-06-04

Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem, o którym mowa w ustawie

z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie

finansowej 2021–2027, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu

 

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Otwarte - zaległe
 
8818Dz.U. 2023 poz. 462
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 10c)
2022-06-04

Właściwy minister pełniący funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, o której mowa

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w porozumieniu z ministrem właści-

wym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tej inwestycji

 

 

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Otwarte - zaległe
 
8819Dz.U. 2023 poz. 1259
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(art. 14ll ust.8 pkt 1)
2022-06-04

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

- biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia.

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Otwarte - zaległe
 
8820Dz.U. 2023 poz. 1259
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(art. 14ll ust.8 pkt 2)
2022-06-04

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu

- biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia

 

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Otwarte - zaległe