Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8801Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 9 ust.10)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz przechowywania i przekazywania zarządzeń i informacji, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8802Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.14)
2025-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadzania oceny bezpieczeństwa, mając na uwadze określenie czynności niezbędnych do jej przeprowadzenia, w tym dokonywanie uzgodnień, o których mowa w ust. 6.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
8803Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 32a ust.13)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób niszczenia przez Szefa ABW materiałów zawierających informacje, o których mowa w ust. 9, a także wzory niezbędnych druków, mając na uwadze rodzaj materiałów podlegających zniszczeniu.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
8804Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 8)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

8) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8805Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 7)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

7) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego

 

 

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8806Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 6)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8807Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 14 ust.3 pkt 1)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb oddelegowania pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza, a także miejsce oraz charakter i zakres

zadań służbowych wykonywanych przez oddelegowanego pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8808Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 5)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8809Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 4)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8810Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 3)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust.

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8811Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 2)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8812Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.11 pkt 2)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8813Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 85b ust.9 pkt 1)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza na badania, o których mowa w ust. 1

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8814Dz.U. 2022 poz. 2561
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 42 ust.2a pkt 2)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8815Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.11 pkt 1)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny, na turnus readaptacyjno-kondycyjny

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8816Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.7 pkt 3)
2020-10-21

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, określi, w drodze rozporządzenia:

3) podmiot właściwy do przekazywania do Prezesa NFZ informacji o nabyciu uprawnień przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8817Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 152 ust.1)
2020-06-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, szczegółowe zasady i tryb udzielania wyróżnień, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwoływania się od wymierzonych kar, a także właściwość przełożonych w tych sprawach

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8818Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.11 pkt 5)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

 

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8819Dz.U. 2022 poz. 2205
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 29a ust.11 pkt 4)
2020-03-11

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny

 

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8820Dz.U. 2021 poz. 2234
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 14 ust.3 pkt 2)
2016-07-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób wypłacania uposażenia albo wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu

pracownikowi, funkcjonariuszowi albo żołnierzowi, z uwzględnieniem podziału na uposażenie albo wynagrodzenie

i należności wypłacane przez ABW oraz jednostkę organizacyjną, z której pracownik, funkcjonariusz albo żołnierz

został oddelegowany

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane