Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9301Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 32 ust.7)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9302Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 105b ust.14)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wzór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznego uzyskiwania przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz zapewnienie kompletności elementów, jakie powinno zawierać upoważnienie oraz oświadczenie o cofnięciu upoważnienia.

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9303Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 1)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    wykaz i kategorie stanowisk służbowych funkcjonariuszy,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9304Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 2)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9305Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 3)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 2,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9306Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 4)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4)    tryb awansowania na stanowiska służbowe,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9307Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 5)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5)    tryb dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9308Dz.U. 2024 poz. 915
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 31a ust.5)
2019-02-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Straży Granicznej, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z przewidzianymi w Straży Granicznej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9309Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 225)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy na stanowiskach służbowych, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9310Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 14 ust.2)
2019-02-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej

z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Biurem Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-

-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami,

którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien

w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów

oraz zadań Żandarmerii Wojskowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9311Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 15j ust.7)
2017-04-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9312Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 79 ust.3)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9313Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 6)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

6) w służbie ratownictwa medycznego wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na udział w akcji ratowniczej lub wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9314Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 5)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

5) w załodze jednoosobowej szczegółowy sposób określania okresu pełnienia czynności lotniczych w zależności od czasu zgłoszenia się do lotu oraz liczby odcinków

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9315Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 4)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

4) wykonywanym taksówką powietrzną przerwy w pełnieniu czynności lotniczych oraz wydłużony okres pełnie-nia czynności lotniczych ze względu na zastosowaną przerwę

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9316Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 3)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

3) w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego sposób wliczania czasu przemieszczania członka załogi w celu zajęcia stanowiska do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9317Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 2)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

2) wykonywanym taksówką powietrzną oraz w służbie ratownictwa medycznego wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na zwiększenie składu personelu lotniczego w załodze wieloosobowej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9318Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 1c)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

1) wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego:

c) formy i warunki pełnienia gotowości, jej limity oraz sposób wliczania gotowości do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9319Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 1b)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

1) wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego:

b) warunki i okresy wypoczynku dodatkowego stanowiącego kompensatę wpływu różnic stref czasowych na członków załogi statku powietrznego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9320Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ca ust.10 pkt 1a)
2019-04-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego pozio-mu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zapobieżenia skutkom skumulowanego zmęczenia, a także uwzględnia-jąc przepisy części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91 oraz podczęści FTL załącznika III do rozporzą-dzenia nr 965/2012/UE, określi, w drodze rozporządzenia, dla członków załóg w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu:

1) wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego:

a) warunki i okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych oraz sposób skraca-nia i wydłużania okresu wypoczynku

 

 
Zamknięte - zrealizowane