Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2019 poz. 1026
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(art. 16 ust.6)
2006-01-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób działania Komisji Ekspertów oraz zasady wynagradzania jej członków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
22Dz.U. 2019 poz. 1026
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(art. 8 ust.9)
2006-01-01

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia i edukacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki odbywania podyplomowego stażu zawodowego, tryb i czas jego odbywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
23Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 23 ust.15)
2006-07-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust.1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2023 poz. 2098
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 12 ust.3)
2006-10-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, wzór formularza opinii służbowej, szczegółowe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 412
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

(art. 4 ust.3 pkt 6)
2007-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w drodze rozporządzenia, granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszar i granice jego strefy ochronnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2021 poz. 985
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 1)
2007-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 1. zeznania, o którym mowa w art. 12 ust.2,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2021 poz. 985
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 2)
2007-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 2. oświadczenia

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 10 ust.5)
2007-02-24

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady pozyskiwania i rejestrowania oraz warunki udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
29Dz.U. 2023 poz. 901
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 23 ust.2 pkt 3)
2007-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zadań i zakresu administracji rządowej, warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich usług

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - uchylone
 
30Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 2)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
31Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 3)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres danych zawartych na karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ich format

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
32Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 4)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
33Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 1)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz sposób jej wykonania

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
34Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.4)
2007-11-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust.2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
35Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 17 ust.13 pkt 7)
2008-04-24

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określa, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowe warunki i tryb uznawania szkoleń odbytych w kraju lub za granicą

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
36Dz.U. 2023 poz. 1199
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(art. 40 ust.2)
2008-06-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zbycia akcji w spółkach akcyjnych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rolniczych rynków hurtowych lub giełd rolnych,

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
37Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 10 pkt 1)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów lub wydawania opinii, o której mowa w art. 4 ust. 6 plt 1 lit. a oraz pkt 2, biorąc pod uwagę obiekty i wyposażenie, jakimi powinna dysponować jednostka organizacyjna, aby zapewnić właściwe przeprowadzenie badań, stosowane przez tę jednostkę procedury badawcze oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zatrudnionych w tych jednostkach, zgodne z zakresem przeprowadzanych badań

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 10 pkt 3)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, mając na względzie konieczność ustalenia na tej podstawie właściwego zakresu badań, jakim należy poddać dany nawóz, i wydania opinii, o której mowa w art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. a oraz pkt 2

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 10 pkt 2)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres badań nawozów i elementy, jakie powinna zawierać opinia o nawozach, wymienione w art. 4 pkt 6 pkt 1 lit.a  oraz pkt 2, kierując się koniecznością stwierdzenia, czy nawozy te spełniają warunki niezbędne do wydania pozwolenia na wprowadzenie ich do obrotu, określone w art. 4 ust. 6

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2024 poz. 105
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 10 pkt 4)
2008-07-22

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) jakie wymagania ma spełniać treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, mając na względzie zapewnienie bezpiecznego ich stosowania i przechowywania

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane